عکس: آتش‌سوزی در کارخانه ایران خودرو تبریز

تصویر زیر آتش سوزی در کارخانه ایران خودرو تبریز را نشان می دهد.

سرویس عکس و فیلم فردا: تصویر زیر آتش سوزی در کارخانه ایران خودرو تبریز را نشان می دهد.

آتش سوزی در کارخانه ایران خودرو تبریز
آتش سوزی در کارخانه ایران خودرو تبریز

سرویس عکس و فیلم فردا: تصویر زیر آتش سوزی در کارخانه ایران خودرو تبریز را نشان می دهد.

آتش سوزی در کارخانه ایران خودرو تبریز
آتش سوزی در کارخانه ایران خودرو تبریز