تصاویر: آتش سوزی در ساختمان علاالدین

تصاویر زیر آتش سوزی در ساختمان علاالدین تهران را که روز گذاشته رخ داد نشان می دهند.

سرویس عکس و فیلم فردا: تصاویر زیر آتش سوزی در ساختمان علاالدین تهران را که روز گذاشته رخ داد نشان می دهند.

منبع: خبرگزاری مهر

تصاویر: آتش سوزی در ساختمان علاالدین
تصاویر: آتش سوزی در ساختمان علاالدین
تصاویر: آتش سوزی در ساختمان علاالدین
تصاویر: آتش سوزی در ساختمان علاالدین
تصاویر: آتش سوزی در ساختمان علاالدین
تصاویر: آتش سوزی در ساختمان علاالدین
تصاویر: آتش سوزی در ساختمان علاالدین
تصاویر: آتش سوزی در ساختمان علاالدین
تصاویر: آتش سوزی در ساختمان علاالدین
تصاویر: آتش سوزی در ساختمان علاالدین