تصاویر/ خودکشی مجری لبنانی در برنامه زنده

سلام الزعتری، مجری لبنانی در یکی از قسمت‌های برنامه طنز BBCHI که از دو شبکه LBCI و LDC پخش می‌شود، به نشانه اعتراض به وضعیت نامناسب زندگی شهروندان لبنانی خود را حلق‌آویز کرد. جسیکا همسر وی به رسانه‌ها اعلام کرده است که همسرش که به طور نمادین اقدام به این کار کرده بود، نزدیک بود که جانش را از دست بدهد، اما با اقدام به موقع همکاران از مرگ نجات یافت.

تصاویر/ خودکشی مجری لبنانی در برنامه زنده
تصاویر/ خودکشی مجری لبنانی در برنامه زنده
تصاویر/ خودکشی مجری لبنانی در برنامه زنده