ورود روحانی به کرمان (عکس)

حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه وارد فرودگاه کرمان شد و مورد استقبال قرار گرفت.

ورود روحانی به کرمان (عکس)
ورود روحانی به کرمان (عکس)
ورود روحانی به کرمان (عکس)
ورود روحانی به کرمان (عکس)