درخواست روحانی برای پاسخ به تهمت قالیباف

روحانی در پایان بخش اول مناظره‌های تلوزیونی خواستار اختصاص وقت به وی جهت پاسخ به تهمت‌ها و دروغ های نسبت داده شده به خود را مطرح کرد.

ایسنا: روحانی در پایان بخش اول مناظره‌های تلوزیونی خواستار اختصاص وقت به وی جهت پاسخ به تهمت‌ها و دروغ های نسبت داده شده به خود را مطرح کرد.

پیش از پایان بخش اول مناظره‌های تلوزیونی حسن روحانی خطاب به مجری برنامه گفت: آیا در آیین‌نامه شما ذکر شده است که اگر کسی به کسی تهمت زد و دروغ گفت وقت دفاع را به شخص مقابل بدهید؟ چراکه چند مورد دروغ گفته شد اگر فرصت هست من می‌توانم به آنها جواب بدهم.

که مجری در پاسخ به روحانی اعلام کرد که شورای نظارت بر تبلیغات باید در این زمینه تصمیم گیری کند.