تصاویر/ اتوبوسی که تبدیل به استخر شد

Benedetto Bufalino، هنرمند فرانسوی یک دستگاه اتوبوس قدیمی از کار افتاده‌ را در منطقه Artois واقع در شمال این کشور به استخر تبدیل کرد.