عکس| کارت به کارت کردن دستمزد حرمله توسط یزید روبروی بانک ملی!

شهره لرستانی با انتشار این عکس نوشت: صحنه کارت به کارت کردن دستمزد حرمله توسط یزید لعنت اله!

عکس| کارت به کارت کردن دستمزد حرمله توسط یزید!