اینفوگرافیک | وضعیت سرقت در محله‌های تهران

گزارش اخیر پیمایش رصد کیفیت زندگی شهری در تهران که معاونت اجتماعی شهرداری تهران منتشر کرده، به محله‌هایی که بیشترین و کمترین میزان سرقت و زورگیری را دارند پرداخته است.

در اینفوگرافیک پیش رو، به محله‌هایی که بیشترین و کمترین آمار در این زمینه را دارند اشاره شده است.

اینفوگرافیک | وضعیت سرقت در محله‌های تهران