فوتبالیست های متولد امروز؛ 3 سپتامبر

طرفداری- امروز سه شنبه، 13 شهریور 1398 و برابر با 3 سپتامبر 2019 است.

پائولو مونترو (48)

گائتانو شیره آ (1989-1953)

ژروم بواتنگ (31)

ژولیو سزار (40)

گرت ساوتگیت (49)

اولاف ملبرگ (42)