اجرای قسامه برای پرونده قطع دست!

صبح امروز داگاه محاکمه فردی به اتهام ضرب جرح با قمه و قطع انگشتان یک نفر در شعبه ۸ مجتمع کیفری یک تهران برگزار شد.

عصرایران: صبح امروز داگاه محاکمه فردی به اتهام ضرب جرح با قمه و قطع انگشتان یک نفر در شعبه 8 مجتمع کیفری یک تهران برگزار شد.شاکی پرونده با حضور در جایگاه گفت: متهم و دوستانش با قمه به من حمله کردند و در این حمله دو انگشت من قطع شد.

یکی از شاهدین شاکی نیز گفت: شب بود و من در کوچه صدای نعره شنیدم، من از پشت بام نگاه کردم دیدم چهار نفر قمه به دست به دنبال شاکی کرده بودند و من صحنه قطع شدن انگشتان شاکی را ندیدم و فقط حمله کردن را دیدم و من چون همسایه ایشان هستم فردای ماجرا که بیمارستان رفتم ایشان در بیمارستان گفتند که متهم این اقدام را انجام داده اند.

شاهد دیگر نیز با حضور در جایگاه گفت: من از پنجره منزلم دیدم که یک نفر قمه ای را را میچرخاند و می دوید و حادثه را نیز ندیده ام.

در ادامه دادگاه وکیل متهم با حضور در جایگاه گفت: اظهارات شاهدها متناقض است و گذشته از اینکه شاهد اول گویا معتاد است و شهادتش چندان درست به نظر نمی رسد و فرد شاکی کارگر متهم می باشد.

قاضی دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین پرونده اقدام به اجرای قسامه کرد و شاکی با حضور درجایگاه قسم خورد که اظهاراتش درست است و متهم اقدام به قطع انگشتان وی کرده است.پس از اجرای قسامه، قاضی ختم رسیدگی به پرونده را جهت صدور حکم اعلام کرد.