گلزنی مهرداد محمدی برابر بواویستا (فیلم)

ایلنا: مهرداد محمدی با شوت زیبا دروازه بویستا را در دقیقه 41 وارد دروازه حریف کرد.

گلزنی مهرداد محمدی برابر بواویستا (فیلم)

مهرداد محمدی با شوت زیبا دروازه بویستا را در دقیقه 41 وارد دروازه حریف کرد.