تصاویر| ماه تی تی بیاره

عشایر بختیاری برای غلبه بر محیط و پاسخ به سوالات بی‌جواب افسانه‌ها و متل‌ها را خلق کردند.

تاریخ چیزی است که وجود دارد، ولی اسطوره چیزی است که ما می خواهیم وجود داشته باشد.(فولکور بختیاری- دکتر عباس قنبری عدیوی) قوم بختیاری از افسانه‌ها،‌ بینش، دیدگاه و نظر خود را درباره امور زندگی، خوبی ها و بدی ها، خواسته ها در چهره و رفتار، اندیشه و گفتار شخصیت‌های افسانه‌ای و متل‌های خود بیان می‌کنند.

زندگی در کوهستان‌های خشن و عبور از بیابان‌های سوزانده‌ی خوزستان در روزگاری که هیچ وسیله‌ی ارتباطی به شکل امروزی وجود نداشت و انسان پاسخی برای سوالاتش درباره اتفاقات ناشناخته‌ای پیرامون خود پیدا نمی‌کرد، عشایر بختیاری برای غلبه بر محیط و پاسخ به سوالات بی‌جواب افسانه‌ها و متل‌ها را خلق کردند.(این مجموعه با هدف تصویرسازی عینی از ذهنیت سوژه‌ها نسبت به افسانه‌های عامیانه عکاسی شده است).