شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی افزایش یافت

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در بهار ١٣٩٨ نشان میدهد که بیشتر استان‌های کشور نسبت به فصل قبل با افزایش و چند استان با کاهش روبه رو بوده و بیشترین میزان افزایش مربوط به استان خوزستان با ٢٧,٩٠ درصد و بیشترین میزان کاهش مربوط به استان سمنان با ١.٣٠ درصد کاهش می‌باشد.

خبرگزاری میزان- بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در بهار ١٣٩٨ نشان میدهد که بیشتر استان‌های کشور نسبت به فصل قبل با افزایش و چند استان با کاهش روبه رو بوده و بیشترین میزان افزایش مربوط به استان خوزستان با ٢٧,٩٠ درصد و بیشترین میزان کاهش مربوط به استان سمنان با ١.٣٠ درصد کاهش می‌باشد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، براساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در بهار ١٣٩٨ نشان می‌دهد که بیشتر استان‌های کشور نسبت به فصل قبل با افزایش و چند استان با کاهش روبه رو بوده و بیشترین میزان افزایش مربوط به استان خوزستان با ٢٧,٩٠ درصد و بیشترین میزان کاهش مربوط به استان سمنان با ١.٣٠ درصد کاهش می‌باشد.

به علاوه شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‎های صنعتی کشور در بهار ١٣٩٨ به عدد ٥٠٢,٤٢ رسید که ٤,٤٣ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) افزایش داشته است.

این در حالی است که در فصل مورد بررسی شاخص کود با بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل (١١,٠٨) مواجه بوده است. در بین قلم‌ها شاخص گاو شیری نسبت به فصل قبل ٠,٠٤کاهش داشته است.


شاخص استانی

همچنین بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در بهار ١٣٩٨ نشان می‌­دهد که بیشتر استان‌های کشور نسبت به فصل قبل با افزایش و چند استان با کاهش روبه رو بوده و بیشترین میزان افزایش مربوط به استان خوزستان با ٢٧,٩٠ درصد و بیشترین میزان کاهش مربوط به استان سمنان با ١,٣٠ درصد کاهش می‌باشد.

شاخص اقلام اصلی

شاخص "گاو تلیسه" در بهار ١٣٩٨ به ٣٢٩,٥٥ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٤,٢٥ درصد افزایش نشان می‎دهد.

شاخص "گاو شیری" در بهار ١٣٩٨ به ٢٢٦,٣٧ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٠.٠٤ درصد کاهش داشته است.

شاخص "گاو نر داشتی" در بهار ١٣٩٨ به ٣٠٣,٠١ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ١.٢٩ درصد افزایش نشان می‎دهد.

شاخص "گوساله پرواری" در بهار ١٣٩٨ به ٧٥٢,٢٨ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٤.٦٢ درصد افزایش داشته است.

شاخص "گاو حذفی شیری" در بهار ١٣٩٨ به ٩٣٢,٠٤ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٢.٢٥ درصد افزایش نشان می‎دهد

شاخص "گوساله نر زیر چهار ماه" در بهار ١٣٩٨ به ٥٠٦,٧٧ واحد رسیده است که در مقایسه با فصل قبل ٨.٠١ درصد افزایش نشان می‎دهد.

شاخص "شیر" در بهار ١٣٩٨ به ٤٢٤,٨٦ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٥.٧٩ درصد افزایش نشان می‎دهد

شاخص "کود" در بهار ١٣٩٨ به ٤٥٩,٤٨ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ١١.٠٨ درصد افزایش نشان می‎دهد.