اولین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۹

اولین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۹ به ریاست محمد باقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، شنبه ۱۹ مردادماه در این سازمان برگزار شد.

اولین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۹ به ریاست محمد باقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، شنبه ۱۹ مردادماه در این سازمان برگزار شد.

  • محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در اولین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۹

  • محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در اولین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۹

  • محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در اولین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۹

  • محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در اولین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۹

  • اولین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۹

  • اولین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۹

  • محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در اولین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۹

  • اولین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۹

  • اولین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۹