چرا اینقدر زندانی زیاد شده؟!

تعداد زندانی‌های حاضر، بیش از ظرفیت زندان‌ها است.

رئیس سازمان زندان‌ها گفته تعداد زندانی‌های حاضر، بیش از ظرفیت زندان‌ها است. موضوعی که سوژه طنز صفحه طنز و کارتون شهرونگ شد.

چرا اینقدر زندانی زیاد شده؟!