مردی در تبریز همسرش و خودش را کشت

مردی در محله قراملک تبریز با تفنگ شکاری ابتدا همسرش سپس خودش را کشت.

به گفته شاهدان عینی، مردی در محله قراملک تبریز با تفنگ شکاری ابتدا همسرش سپس خودش را کشت.

این حادثه ساعاتی قبل در این محله تبریز روی داده و جزییات بیشتری از آن در اختیار نیست.