اجرای دور جدید طرح رعد در تهران

بیست و هفتمین طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت با دستگیری ۶۳۱ سارق و مالخر صبح سه شنبه با حضور حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت برگزار شد.

خبرگزاری مهر: بیست و هفتمین طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت با دستگیری ۶۳۱ سارق و مالخر صبح سه شنبه با حضور حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت برگزار شد.

اجرای دور جدید طرح رعد در تهراناجرای دور جدید طرح رعد در تهراناجرای دور جدید طرح رعد در تهراناجرای دور جدید طرح رعد در تهراناجرای دور جدید طرح رعد در تهراناجرای دور جدید طرح رعد در تهراناجرای دور جدید طرح رعد در تهراناجرای دور جدید طرح رعد در تهراناجرای دور جدید طرح رعد در تهراناجرای دور جدید طرح رعد در تهراناجرای دور جدید طرح رعد در تهراناجرای دور جدید طرح رعد در تهراناجرای دور جدید طرح رعد در تهراناجرای دور جدید طرح رعد در تهراناجرای دور جدید طرح رعد در تهراناجرای دور جدید طرح رعد در تهران