دستگیری مالخر گوشی‌های سرقتی در تهران

مالخر ۳۰۰۰ هزار گوشی‌ سرقتی یکشنبه ۶ مردادماه در محله هاشمی تهران دستگیر شد.

خبرگزاری ایسنا: مالخر ۳۰۰۰ هزار گوشی‌ سرقتی یکشنبه ۶ مردادماه در محله هاشمی تهران دستگیر شد.

دستگیری مالخر گوشی‌های سرقتیدستگیری مالخر گوشی‌های سرقتیدستگیری مالخر گوشی‌های سرقتیدستگیری مالخر گوشی‌های سرقتیدستگیری مالخر گوشی‌های سرقتیدستگیری مالخر گوشی‌های سرقتیدستگیری مالخر گوشی‌های سرقتیدستگیری مالخر گوشی‌های سرقتیدستگیری مالخر گوشی‌های سرقتیدستگیری مالخر گوشی‌های سرقتی