نمایی دیگر از تولد نوزاد عجول در متروی تهران

مامور پلیس زن مترو دروازه دولت که امروز در زایمان نوزاد بسیار کمک ساز ظاهر شده بود.

عصر ایران: مامور پلیس زن مترو دروازه دولت که امروز در زایمان نوزاد بسیار کمک ساز ظاهر شده بود.

نمایی دیگر از تولد نوزاد عجول در متروی دروازه دولت