دستگیری سه مجرم فراری در تهران

سه مجرم فراری با سابقه شرارت و توزیع انواع مواد مخدر از سوی پلیس امنیت تهران بزرگ دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

خبرگزاری فارس: سه مجرم فراری با سابقه شرارت و توزیع انواع مواد مخدر از سوی پلیس امنیت تهران بزرگ دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

دستگیری سه مجرم فراری در تهراندستگیری سه مجرم فراری در تهراندستگیری سه مجرم فراری در تهراندستگیری سه مجرم فراری در تهراندستگیری سه مجرم فراری در تهراندستگیری سه مجرم فراری در تهراندستگیری سه مجرم فراری در تهراندستگیری سه مجرم فراری در تهراندستگیری سه مجرم فراری در تهراندستگیری سه مجرم فراری در تهران