عامل قتل عام خانوادگی به زندان می رود یا بیمارستان روانی؟

بازپرس جنایی تهران برای تصمیم‌گیری نهایی درباره زن جوانی که چندی قبل همسروفرزندانش را به طورهولناکی به قتل رسانده بود از پزشکی قانونی خواست تا درباره وضعیت روحی زن جوان اعلام نظرقطعی کنند. قبل از این پزشکی قانونی عنوان کرده بود عامل جنایت‌ها تحمل زندان را ندارد.

به گزارش ایران، این درحالی است که بیمارستان روانی هم او را ترخیص کرده و درشرایط فعلی می‌بایست درباره محل نگهداری وی تصمیم گرفته شود.

 رسیدگی به این پرونده از ساعت 12 ظهر 14 آبان امسال وبه دنبال تماس اهالی یکی از خیابان‌های شهرک آزادی با پلیس دردستورکارقرار گرفت. به دنبال اعلام این خبر تیم جنایی وارد عمل شده و در بررسی‌های مقدماتی مشخص شد زن جوانی دراقدامی جنون‌آمیز همسر و سه فرزندش را با چاقو هدف قرارداده است. در این ماجرای هولناک، همسرعامل قتل و پسر و دخترخردسال‌شان به قتل رسیده بودند.

اما دختر 11 ساله‌شان که بشدت مجروح شده بود، با انتقال بموقع به بیمارستان از مرگ نجات یافت.زن جوان پس از بازداشت و دربازجویی‌ها گفت: «همسرم ازمدتی قبل با زن دیگری ارتباط پنهانی داشت به همین دلیل تصمیم گرفتم او و خودم را بکشم. چون بعد از این حادثه معلوم نبود چه اتفاقی برای بچه هایم خواهد افتاد آنها را نیز با چاقو زدم که بمیرند و راحت شوند! » پس ازبازجویی‌های مقدماتی، وقتی مشخص شد پروانه از دوران نوجوانی‌اش از بیماری روانی رنج می‌برد برای درمان به بیمارستان روانی منتقل شد.

اما پس از مدتی ترخیص و به زندان منتقل شد.این درحالی بود که زن 32 ساله، باردار بود.بنابراین باتوجه به وضعیت روحی، روانی زن جوان، تقاضای سقط جنینش مطرح شد.بازپرس محسن مدیرروستا از شعبه ششم دادسرای امور جنایی پایتخت نیز باتوجه به درخواست عامل قتل‌ها، از پزشکی قانونی خواست دراین باره اظهارنظرکنند. 

پزشکی قانونی نیز باتوجه به وضعیت روحی روانی زن جوان، دستور سقط جنین 11 هفته‌ای را صادر کرد.این درحالی است که پزشکی قانونی اعلام کرده زن جوان تحمل زندان را ندارد.حال آنکه بیمارستان روانی هم زن جوان را ترخیص کرده بود. بدین ترتیب بازپرس جنایی از پزشکی قانونی خواست تا با صراحت اعلام کند که متهم مسئول رفتارهایش درزمان جنایت بوده و توان تشخیص داشته یا خیر.این درحالی است که دختر 11 ساله پروانه- تنها بازمانده جنایات -که از وضعیت روحی بدی برخوردار است حاضر نیست مادرش را ببیند.

گزارش مشکل
زنروانیقانونی