حمل گوسفند قاچاق با خودرو پژوی ۴۰۵ در شهر بابک

سه دستگاه خودرو پژوی ۴۰۵ حامل ۳۰ راس گوسفند قاچاق در شهر بابک استان کرمان توقیف شد.

سرهنگ محسن صیفوری روز پنجشنبه بیان داشت: ۳۰ رأس این تعداد گوسفند قاچاق در مسیرشهربابک به سیرجان ۰۵ کشف شد.

وی افزود: در این ارتباط سه نفر که در حال بارگیری این احشام بودند و قصد خارج کردن آنها را از شهرستان داشتنددستگیر شدند.

شهربابک در ۲۴۰ کیلومتری کرمان است.