زلزله ۴.۶ ریشتری بافت در کرمان را لرزاند

زلزله ۴.۶ ریشتری بافت در کرمان را لرزاند
گزارش مشکل
بافتکرمان۴۶زلزله