امام موسی صدر نقطه عطفی درخیزش های اسلامی یک قرن اخیر است

قم- ایرنا - مدیرحوزه های علمیه کشور با اشاره به ویژگی های بارز و برجسته امام موسی صدر گفت: حرکت ها و فعالیت های امام موسی صدر نقطه عطفی در خیزش ها و بیداری های اسلامی در حدود 100 تا 150 سال اخیر به شمار می رود.

صفحه فوق وجود ندارد

گزارش مشکل
موسیدرخیزشنقطه