ستاری: فضای کشور باید به سمت شرکتهای دانش بنیان سوق پیدا کند

مشهد- ایرنا- معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: نباید فکر کنیم که فقط دولت باید در شرکتهای دانش بنیان تحرک ایجاد کند بلکه کل فضای کشور و زیست بوم آن باید به سمت اینگونه شرکتها سوق پیدا کند.

صفحه فوق وجود ندارد