استانداردسازی و مالیات با بهبود اقتصاد سوخت رابطه مستقیم دارد

تهران-ایرنا- آژانس بین المللی انرژی* اعلام کرد، نتایج یک بررسی جدید توسط ستاد جهانی اقتصاد سوخت** نشان می دهد استاندارد سازی و سیستم مالیات متفاوت با بهبود اقتصاد سوخت رابطه مستقیم دارد.

صفحه فوق وجود ندارد

گزارش مشکل
مستقیممالیات