کاریکاتور: شیرین کاری جدید دلواپسان!

محسن ایزدی این کارتون را در شماره جدید ماهنامه خط خطی منتشر کرده است.

کاریکاتور: شیرین کاری جدید دلواپسان!
کاریکاتور: شیرین کاری جدید دلواپسان!
گزارش مشکل
دلواپسانکاریکاتور