شکایت نهاد ریاست‌جمهوری از مهرداد بذرپاش

نهاد ریاست‌جمهوری از مهرداد بذرپاش صاحب امیتاز روزنامه وطن‌ امروز شکایت کرد.

به گزارش تسنیم، نهاد ریاست‌جمهوری از مهرداد بذرپاش صاحب امتیاز روزنامه وطن امروز شکایت کرد.

نهاد ریاست‌جمهوری پیش از این نیز شکایت‌هایی از روزنامه "وطن امروز" و مدیرمسئول آن کرده بود، اما این بار از مهرداد بذرپاش صاحب امتیاز این روزنامه هم شکایت کرده است.

شکایت نهاد ریاست‌جمهوری از مهرداد بذرپاش
شکایت نهاد ریاست‌جمهوری از مهرداد بذرپاش