(فیلم) له شدن پراید در تصادف رخ به رخ دو تریلر

چهار سرنشین پراید در تصادف دو تریلر در بندرعباس فوت کردند.

چهار سرنشین پراید در تصادف دو تریلر در بندرعباس فوت کردند.