کیفرخواست پرونده نجفی صادر نشده است

آخرین جلسه دفاعیات محمد علی نجفی که به اتهام قتل همسر دومش بازداشت شده در شعبه دهم دادسرای جنایی تهران برگزار شد.

روزنامه ایران: آخرین جلسه دفاعیات محمد علی نجفی که به اتهام قتل همسر دومش بازداشت شده در شعبه دهم دادسرای جنایی تهران برگزار شد.

شهردار اسبق تهران به دادسرای جنایی تهران انتقال یافت تا در حضور بازپرس دشتبان آخرین دفاعیات خود را بیان کند این در حالی بود که وی همان اظهارات قبلی خود را درباره انگیزه‌اش از قتل میترا استاد تکرار کرد و به شرح ماجرای قتل پرداخت.

پس از پایان جلسه بازپرس پرونده در حالی که از ادامه تحقیقات تکمیلی در این پرونده خبر می‌داد گفت: کیفرخواست این پرونده هنوز صادر نشده است چرا که روند رسیدگی به پرونده‌های جنایی مراتبی دارد که باید با دقت و به شکل قانونی طی شود.

پس از تکمیل تحقیقات قرار مجرمیت صادر خواهد شد و سپس پرونده برای بررسی و صدور کیفرخواست در اختیار معاون دادستان قرار خواهد گرفت. پس از صدور کیفرخواست نیز پرونده به دادگاه کیفری ارسال خواهد شد.