تیراندازی مرگبار در آمریکا

در تیراندازی یک مرد مسلح در یک ساختمان عمومی در ویرجینیای آمریکا ۱۲ نفر کشته شدند.

خبرگزاری مهر: در تیراندازی یک مرد مسلح در یک ساختمان عمومی در ویرجینیای آمریکا ۱۲ نفر کشته شدند.

تیراندازی مرگبار در آمریکاتیراندازی مرگبار در آمریکاتیراندازی مرگبار در آمریکاتیراندازی مرگبار در آمریکاتیراندازی مرگبار در آمریکاتیراندازی مرگبار در آمریکاتیراندازی مرگبار در آمریکاتیراندازی مرگبار در آمریکاتیراندازی مرگبار در آمریکا