سینما بهمن شیراز در آتش سوخت

سینما بهمن شیراز شامگاه پنج شنبه طعمه حریق شد و به گفته روابط عمومی سازمان آتش نشانی شیراز بخش داخلی سینما به طور کلی سوخته است.

خبرگزاری مهر: سینما بهمن شیراز شامگاه پنج شنبه طعمه حریق شد و به گفته روابط عمومی سازمان آتش نشانی شیراز بخش داخلی سینما به طور کلی سوخته است.

محمد هادی قانع با بیان اینکه تلاش نیروهای آتش نشان مانع از توسعه حریق به اطراف سینما بهمن شد افزود: عملیات اطفای حریق سینما بهمن بدون خسارت جانی به پایان رسید.

سینما بهمن شیراز در آتش سوختسینما بهمن شیراز در آتش سوختسینما بهمن شیراز در آتش سوختسینما بهمن شیراز در آتش سوختسینما بهمن شیراز در آتش سوختسینما بهمن شیراز در آتش سوختسینما بهمن شیراز در آتش سوختسینما بهمن شیراز در آتش سوختسینما بهمن شیراز در آتش سوختسینما بهمن شیراز در آتش سوختسینما بهمن شیراز در آتش سوختسینما بهمن شیراز در آتش سوختسینما بهمن شیراز در آتش سوختسینما بهمن شیراز در آتش سوخت