نمایی نزدیک از حضور نجفی در دادسرای جنایی

محمدعلی نجفی پس از انتقال به دادسرای امور جنایی تهران به دفتر سرپرست دادسرا منتقل شد.

خبرگزاری فارس: محمدعلی نجفی پس از انتقال به دادسرای امور جنایی تهران به دفتر سرپرست دادسرا منتقل شد.

نمایی نزدیک از حضور نجفی در دادسرای جنایی تهران