نجفی بعد از خروج از شعبه بازپرسی دادسرا

خبرگزاری برنا؛ تصویری از محمدعلی نجفی بعد از خروج از شعبه بازپرسی دادسرا را منتشر کرد.

خبرگزاری برنا؛ تصویری از محمدعلی نجفی بعد از خروج از شعبه بازپرسی دادسرا را منتشر کرد.

نجفی بعد از خروج از شعبه بازپرسی دادسرا