نجفی ایست قلبی کرد

اخباری در رابطه با انتقال محمدعلی نجفی به بیمارستان منتشر شده است.

کانال تلگرامی خبرفوری نوشت: محمد علی نجفی بر اثر ایست قلبی به بیمارستان منتقل شد.

هنوز هیچ منبع رسمی یا خبرگزاری این خبر را تایید نکرده است.