زمان واریز یارانه نقدی آذر ماه

هفتادمین مرحله یارانه نقدی ساعت 24 روز جمعه مورج 1395.09.26 به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

خبرگزاری میزان: «هفتادمین» مرحله یارانه نقدی مربوط به آذر ماه 95 به ازاء هر نفر 45 هزار و 500 تومان، ساعت 24:00 روز جمعه مورخ 1395.08.26 به حساب سرپرستان محترم خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود.

مبلغ یارانه نقدی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی همانند ماه‌های گذشته 45 هزار و 500 تومان است.

گزارش مشکل
نقدییارانهآذر