افطاری در کوچه و پس‌کوچه‌های تهران

شب گذشته در میدان فرهنگ یوسف آباد مراسم افطاری برگزار شد که با استقبال مردم همراه بود.

خبرگزاری ایرنا: شب گذشته در میدان فرهنگ یوسف آباد مراسم افطاری برگزار شد که با استقبال مردم همراه بود.

افطاری در کوچه و پس‌کوچه‌های تهرانافطاری در کوچه و پس‌کوچه‌های تهرانافطاری در کوچه و پس‌کوچه‌های تهرانافطاری در کوچه و پس‌کوچه‌های تهرانافطاری در کوچه و پس‌کوچه‌های تهرانافطاری در کوچه و پس‌کوچه‌های تهرانافطاری در کوچه و پس‌کوچه‌های تهرانافطاری در کوچه و پس‌کوچه‌های تهرانافطاری در کوچه و پس‌کوچه‌های تهرانافطاری در کوچه و پس‌کوچه‌های تهرانافطاری در کوچه و پس‌کوچه‌های تهرانافطاری در کوچه و پس‌کوچه‌های تهرانافطاری در کوچه و پس‌کوچه‌های تهرانافطاری در کوچه و پس‌کوچه‌های تهران