تصاویر: مدرسه اتباع افغانستانی در تهران

مجتمع آموزشی فرهنگ یکی از مدارس دانش آموزان افغانستانی فاقد تابعیت ایرانی است که شمار زیادی از نوجوانان با استعداد، اما با مشکلات فراوان در این مدرسه در حال تحصیل هستند.