تصویری دردناک از مهر مادری یک میمون +عکس

تصویر میمونی که بدست شکارچیان هدف شلیک قرار می گیرد و پیش از مردن به بچه اش برای آخرین بار شیر می‌دهد!

میزان: تصویر میمونی که بدست شکارچیان هدف شلیک قرار می گیرد و پیش از مردن به بچه اش برای آخرین بار شیر می‌دهد!

تصویری دردناک از مهر مادری یک میمون +عکس