عکس: صبحانه لذت بخش بر فراز دکل برق ۱۲۸ متری!

کارگران چینی بر فرازدکل برق ۴۲۰ فوتی در حال خوردن صبحانه هستند!

صبحانه لذت بخش بر فراز دکل برق ۱۲۸ متری! +عکس