فیلم: نوشتن کلمات قرآنی روی بذر توسط هنرمند ترکیه‌ای

نوشتن کلمات قرآنی روی بذر توسط هنرمند ترکیه‌ای.