مچ اندازی پیرمرد ۸۰ ساله با جوان دهه ۸۰ در برنامه زنده شبکه +فیلم

بیوک جدیری ملقب به شوماخر ایران در برنامه اختیاریه با یک جوان مچ انداخت که درنهایت برنده شد.

سرویس عکس و فیلم فردا: بیوک جدیری ملقب به شوماخر ایران در برنامه اختیاریه با یک جوان مچ انداخت که درنهایت برنده شد.

کد ویدیو

دانلود