تصاویر: خشک کردن ماهی در چین

در این گزارش روش خشک کردن ماهی در چین را میبینیم.