سقوط هواپیمای آموزشی در زنجان

سقوط هواپیمای آموزشی در زنجان

مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور از سقوط هواپیما آموزشی در زنجان خبر داد. ‌

مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور از سقوط هواپیما آموزشی در زنجان – ایجرود – روستایی گلابر خبر داد.