انتقاد مجری از حضور مسئولین در افطاری سفارت انگلیس +فیلم

انتقاد مجری تلویزیون از حضور مسئولین دولتی و بخش خصوصی در افطاری که در سفارت انگلیس برگزار شده است.

سرویس عکس و فیفم فردا: انتقاد مجری تلویزیون از حضور مسئولین دولتی و بخش خصوصی در افطاری که در سفارت انگلیس برگزار شده است.

کد ویدیو

دانلود