تصاویر: آنهایی که در مدرسه تقلب می‌کردند، ببینند

تصاویر زیر کلاس‌های درس یکی از دانشگاه‌های شهر تهران را نشان می‌دهد.

خبرگزاری ایرنا: «تقلب» در لغت به معنی ارتکاب عملی در اجتماع است که فاعل از طریق آن سعی در برتری جستن بر دیگران از طریق راه های ناعادلانه و غیرقانونی دارد. تقلب یک بیماری اجتماعی است، بیماری واگیرداری که در صورت شیوع گسترده بین طبقات گوناگون، جامعه را از پای در آورده و توان حرکت به سمت ایده آل ها و آرمان هایش را از آن می گیرد.

گستردگی و شیوع تقلب در بین دانشجویان، کارکرد حیاتی و تاثیرگذار امتحان را مختل می کند و به تبع آن سیستم آموزشی و سپس تمام ابعاد اقتصادی، صنعتی و فرهنگی جامعه را. امتحانی که در آن تقلب باشد، مفهوم خود را از دست می دهد و نمی تواند افراد را بر اساس خصلت ها و توانایی هایشان به درستی در مراکز آموزشی، صنعتی و تجاری مناسب وارد کند و خروجی های معتبر سیستم آموزشی را مشخص کند.