فیلم: برخورد نفتکش با یک کشتی حمل سوخت در آمریکا

برخوردبرخورد تانکر نفتکش با یک کشتی حمل سوخت در هیوستون آمریکا موجب نشت مواد نفتی به داخل دریا شد تانکر نفتکش با یک کشتی حمل سوخت در هیوستون آمریکا موجب نشت مواد نفتی به داخل دریا شد.

گزارش مشکل
کشتی حمل سوختنفتکش