فیلم: گل یا پوچ سگ با صاحبش

سگی با صاحبش گل یا پوچ بازی می‌کند و همیشه گل را پیدا می کند و از صاحبش جایزه می گیرد.