آتش‌سوزی در بازار تاریخی تبریز

بازار تبریز که حدود یک دهه پیش به عنوان بزرگترین بازار سرپوشیده جهان به ثبت جهانی رسیده، در میان شعله‌های حریق سوخت.

ایرنا: بازار تبریز که حدود یک دهه پیش به عنوان بزرگترین بازار سرپوشیده جهان به ثبت جهانی رسیده، در میان شعله‌های حریق سوخت.

آتش‌سوزی در بازار تاریخی تبریزآتش‌سوزی در بازار تاریخی تبریزآتش‌سوزی در بازار تاریخی تبریزآتش‌سوزی در بازار تاریخی تبریزآتش‌سوزی در بازار تاریخی تبریزآتش‌سوزی در بازار تاریخی تبریزآتش‌سوزی در بازار تاریخی تبریزآتش‌سوزی در بازار تاریخی تبریز