دوشنبه در برخی کشورها اول ماه مبارک رمضان اعلام شد

برخی از کشورهای منطقه روز دوشنبه را اول ماه مبارک رمضان اعلام کردند.

در کشورهای کویت، قطر و ترکیه روز دوشنبه به عنوان اول ماه مبارک رمضان اعلام شد.

اداره اوقاف اهل سنت عراق نیز دوشنبه را آغاز ماه مبارک رمضان اعلام کرد.

منبع: ایرنا